DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỘI AN
-----------------------------------------------------------
 

 

Nguyễn Văn Dương

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 3 910 761

Di động: 0982 692 507

E-mail: nguynduong59@yahoo.com.vn

Nguyễn Hậu

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 3 911 509

Di động: 0983 585 156

E-mail: nguyenhaupgdha@gmail.com

Nguyễn Thị Thanh Nguyệt

Chức vụ: Chuyên viên Mầm Non

Điện thoại cơ quan: 3 862867

Di động: 0904474225

E-mail: nguyenthanhnguyet.hoian@gmail.com

 

Đỗ Văn Thọ

Chức vụ: Chuyên viên tiểu học

Điện thoại cơ quan: 3 911509

Di động: 01683297530

E-mail: vantho302@gmail.com

Thân Phương

Chức vụ: Chuyên viên THCS

Địa chỉ: Cẩm Hà Hội An

Di động: 01668171767

E-mail: thanphuong2009@gmail.com

Phan Hùng

Chức vụ: Chuyên viên THCS -Thanh tra

Điện thoại cơ quan: 3 920 929

Di động: 0983 916 870

E-mail: phanhungpgd@gmail.com

Nguyễn Ngọc Sỹ

Chức vụ: Chuyên viên CNTT

Di động: 0935641175

E-mail: nguyenngocsypgd@gmail.com

Nguyễn Đức Thành

Chức vụ: Chuyên viên THCS-Đoàn đội

Điện thoại cơ quan: 3 920 929

Di động: 0905 142 110

E-mail: ducthanhclc@gmail.com

 

Nguyễn Thị Minh Thư

Chức vụ: Chuyên viên Tiếng Anh

Điện thoại cơ quan: 3 862208

Di động: 0982221907

E-mail: minhthu2310@gmail.com

Nguyễn Ta

Chức vụ: Chuyên viên TCCB

Điện thoại cơ quan: 3 910 760

Di động: 0905 267 358

E-mail: nguyenta2511@gmail.com

Huỳnh Nước

Chức vụ: Chuyên viên TCCB

Điện thoại cơ quan: 3 910 760

Di động: 0905 277 316

E-mail: huynhnuoc61@gmail.com

 

Nguyễn Thị Hạnh

Chức vụ: Kế toán

Điện thoại cơ quan: 3 861 991

Di động: 0905 311 099

E-mail: hanhtvpgd@gmail.com

 

Phan Thị Thu Nguyệt

Chức vụ: Thủ quỹ

Điện thoại cơ quan: 3861911

Di động: 0932453409

E-mail: nguyetphannbk@gmail.com

Nguyễn Văn Thành

Chức vụ: Chuyên viên THHC

Điện thoại cơ quan: 3 926 567

Di động: 0168 2798985

E-mail: thhc.pgdhoian@gmail.com

Phạm Điền

Chức vụ: Chuyên viên Kế hoạch-CSVC

Điện thoại cơ quan: 3 861215

Di động: 0989 499155

E-mail: phamdienhtl@gmail.com

Đinh Thị Thúy Hoa

Chức vụ: Chuyên viên hành chính

Điện thoại cơ quan: 3 861 215

Di động: 01692 034 599

E-mail: hoadinhthy@yahoo.com

Ngụy Đoan Phương

Chức vụ: Văn thư

Điện thoại cơ quan: 3 861 215

Di động: 0944 137033

E-mail: phuongnguydoan@gmail.com

Nguyễn Phi Hùng

Chức vụ: Bảo vệ

Điện thoại cơ quan: 3 861 215

Di động: 01287 612 794

E-mail: baovepgdha@gmail.com