Tăng cường chỉ đạo phòng chống bạo lực học đường và khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo được triển khai thực hiện nghiêm theo các văn bản chỉ đạo của các cấp cụ thể như sau: