1. Thân Phương- Tổ trưởng tổ THCS

2. Nguyễn Thị Minh Thư- Tiếng Anh

3. Phan Hùng- Thanh tra

4. Nguyễn Đức Thành- HĐNGLL

5. Nguyễn Ngọc Sỹ- CNTT