1. Nguyễn Văn Thành- THTĐ

2. Đinh Thị Thúy Hoa- Phụ trách Công văn mạng 

3. Nguyễn Thị Hạnh- Kế toán

4. Phan Thị Thu Nguyệt- Thủ quỹ

5. Ngụy Đoan Phương- Văn Thư

6. Võ Phi Hùng - Bảo vệ