Friday, 13/12/2019 - 06:40|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HỘI AN
 • Nguyễn Văn Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0982 692 507
  • Email:
   nguynduong59@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0983 585 156
  • Email:
   nguyenhaupgdha@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0905 311 099
  • Email:
   hanhtvpgd@gmail.com
 • Ngụy Đoan Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   0944 137033
  • Email:
   phuongnguydoan@gmail.com
 • Phan Thị Thu Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quỹ
  • Điện thoại:
   0932453409
  • Email:
   nguyetphannbk@gmail.com
 • Nguyễn Phi Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   01287 612 794
  • Email:
   baovepgdha@gmail.com
 • Đỗ Văn Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên tiểu học
  • Điện thoại:
   01683297530
  • Email:
   vantho302@gmail.com
 • Nguyễn Thị Minh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0982221907
  • Email:
   minhthu2310@gmail.com
 • Thân Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên THCS
  • Điện thoại:
   01668171767
  • Email:
   thanphuong2009@gmail.com
 • Phan Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên THCS -Thanh tra
  • Điện thoại:
   0983 916 870
  • Email:
   phanhungpgd@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Sỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên CNTT
  • Điện thoại:
   0935641175
  • Email:
   nguyenngocsypgd@gmail.com
 • Nguyễn Đức Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên THCS-Đoàn đội
  • Điện thoại:
   0905 142 110
  • Email:
   ducthanhclc@gmail.com