1. Đơn vị: TRƯỜNG MẪU GIÁO CẨM AN

- Địa chỉ của trường: Khối An Tân, phường Cẩm An, thành phố Hội An

- Số điện thoại văn phòng: 0235 3.862166

- Địa chỉ thư điện tử của trường: mncaman@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Võ Thị Phượng

02353.862166

0935729318

vophuong1428@gmail.com

2

Phó hiệu trưởng

Lê Thị Thiệt

02353.862166

0934939108

lethithiet1968@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Võ Thị Phượng

02353.862166

0935729318

vophuong1428@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Nguyễn Thị Thu Hiền

02353.862166

0905116867

thuhien9900@gmail.co

2. Đơn vị: TRƯỜNG MẪU GIÁO CỬA ĐẠI

Địa chỉ của trường: Số nhà 46, đường Phan Tình, khối Phước Tân, phường Cửa Đại, thành phố Hội An

- Số điện thoại văn phòng: 0235 3 927778

- Địa chỉ thư điện tử của trường: mncuadai@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Lài

0235.3927778

0774424924

laick65@gmail.com

2

Phó hiệu trưởng

Lê Thị Ly

0235.3927778

0935454339

thylyle79@gmail.com

3

Phó Hiệu trưởng

Thân Thị Hồng

0235.3927778

0988007313

hongthy2012@gmail.com

4

Bí thư Chi bộ

Nguyễn Thị Lài

0235.3927778

0774424924

laick65@gmail.com

5

Chủ tịch Công đoàn

Nguyễn Thị Nhau

0235.3927778

0905357832

nhaunguyen0503@gmail.com

3. Đơn vị: TRƯỜNG MẪU GIÁO CẨM HÀ

- Địa chỉ của trường: Thôn Trảng Kèo, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng: 0235 3 950233

- Địa chỉ thư điện tử của trường: mncamha@yahoo.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Lâm Thị Đa

0235. 3 950233

0905597219

Lamthida309@gmail.com

2

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị H. Hiệp

0235. 3 950233

0932441599

nguyenhonghiep71@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Lâm Thị Đa

0235. 3 950233

0905597219

Lamthida309@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Nguyễn Thị H. Hiệp

0235. 3 950233

0932441599

nguyenhonghiep71@gmail.com

4. Đơn vị: TRƯỜNG MẪU GIÁO CẨM KIM

Địa chỉ của trường: Tổ 10b, thôn Trung Hà, xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng: 0235 3 934849

- Địa chỉ thư điện tử của trường: mamnoncamkim@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Hồ Thị Kim Liên

0235.3934849

0782779111

kimlienho157@gmail.com

2

Phó hiệu trưởng

Lê Thị Kim Yến

0235.3934849

0938117471

kimyenle123@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Hồ Thị Kim Liên

0235.3934849

0782779111

kimlienho157@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Hồ Thị Kim Liên

0235.3934849

0938117471

kimyenle123@gmail.com

5. Đơn vị: TRƯỜNG MẪU GIÁO CẨM NAM

- Địa chỉ của trường: Số 403, đường Nguyễn Tri Phương, khối Thanh Nam Tây, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An

- Số điện thoại văn phòng: 0150 3862122

Địa chỉ thư điện tử của trường: mncamnamha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Trương Thị Phong Lan

0235 3862 122

035861444

truongphonglan731976@gmail.com

2

Phó hiệu trưởng

Trương Thị Thanh

0235 3862 122

0935339567

thanhmn295@gmail.com

3

Chủ tịch Công đoàn

Lê Thị Cẩm Nam

0235 3862 122

0347179429

lethicamnam@gmail.com

6. Đơn vị: TRƯỜNG MẪU GIÁO CẨM THANH

- Địa chỉ của trường: Thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng: 0235 3 862128

- Địa chỉ thư điện tử của trường: mgcamthanh@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Lê Thị Kim Loan

0235 3862128

0935807677

lekimloanha@gmail.com

2

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thùy Trang

0235 3862128

0905883255

doantrung2012@gmail.com

3

Chủ tịch Công đoàn

Nguyễn Thùy Trang

0235 3862128

0905883255

doantrung2012@gmail.com

7. Đơn vị: TRƯỜNG MẪU GIÁO MĂNG NON

- Địa chỉ của trường: Số 27, đường Lê Lợi, khối An Thái, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng: 0235 3861756

- Địa chỉ thư điện tử của trường: maugiaomangnonminhan@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Xuân

0235 3861756

0905393439

nguyenthixuanminhan@gmail.com

2

Phó hiệu trưởng

Đoàn Thị Xuân Liễu

0235 3861756

0358053035

xlieudoan@gmail.com

3

Phó hiệu trưởng

Lê Thị Thu Hương

0235 3861756

0982573895

thuhuongmangnon@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Nguyễn Thị Xuân

0235 3861756

0905393439

nguyenthixuanminhan@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Nguyễn Trần Thanh Thủy

0235 3861756

0945215765

nguyentranthanhthuy3@gmail.com

8. Đơn vị: TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN AN

- Địa chỉ của trường: Số 114, đường Lê Hồng Phong, khối Tân Thanh, phường Tân An, thành phố Hội An

- Số điện thoại văn phòng: 0235 3 864867

- Địa chỉ thư điện tử của trường: mamnontan114@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Lê Thị Nho Trâm

02353.864867

0905495159

lethinhotram65@gmail.com

2

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu Hiền

02353.864867

0349769735

thuhien.nguyenhoian@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Lê Thị Nho Trâm

02353.864867

0905495159

lethinhotram65@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Trần Thị Thanh Nga

02353.864867

0787796474

tranthanhnga240283@gmail.com

9. Đơn vị: TRƯỜNG MẪU GIÁO THANH HÀ

- Địa chỉ của trường: khối phố: An Bang, xã, phường: Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng: 0235 3 922144

Địa chỉ thư điện tử của trường: mnclthanhha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Phó hiệu trưởng

Đỗ Nữ Trâm Uyên

02353.864867

0935218435

tramuyen030578@gmail.com

2

Phó hiệu trưởng

Huỳnh Thị Mai

02353922144

02353917163

hoathuytien0502@gmail.com

3

Phó hiệu trưởng

Võ Thị Thanh Lan

02353922144

0374675296

 

3

Bí thư Chi bộ

Trần Thị Thanh Phương

02353922144

0773451602

tphuong101@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Nguyễn Thị Tùng

02353922144

0374992941

nttungthanhha@gmail.com

10. Đơn vị: TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN HIỆP

- Địa chỉ của trường: Thôn Bãi Ông, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng: 0235 3 864787

- Địa chỉ thư điện tử của trường: mgthiep@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Lê Thị Bích Liên

0235 3864787

0983787535

mgthiep@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Bùi Thị Thanh Huệ

0235 3864787

0982315701

thanhhue.maugiao@gmail.com

4

Bí thư Chi bộ

Lê Thị Bích Liên

0235 3864787

0983787535

mgthiep@gmail.com

5

Chủ tịch Công đoàn

Mai Thị Lệ Dung

0235 3864787

0974363297

maidungclc@gmail.com

11. Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON CẨM CHÂU

- Địa chỉ của trường: Khối Sơn Phô 2, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng: 0235.3.862110

- Địa chỉ thư điện tử của trường: mncamchau110@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Khương Thị Thủy

0235.3862110

0905.023503

mncamchau110@gmail.com

2

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu

0235.3862110

0907.640924

Nguyenthumncd@gmail.com

3

Phó hiệu trưởng

Cao Thị Kim Huệ

0235.3862110

0914.487345

huetraque@yahoo.com

4

Bí thư Chi bộ

Khương Thị Thủy

0235.3862110

0905.023503

mncamchau110@gmail.com

5

Chủ tịch Công đoàn

Cao Thị Kim Huệ

0235.3862110

0914.487345

huetraque@yahoo.com

12. Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON CẨM PHÔ

- Địa chỉ của trường: Số 86, đường Phan Chu Trinh, khối Hoài Phô, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An

- Số điện thoại văn phòng: 0235.3 861613

- Địa chỉ thư điện tử của trường: mamnoncampho@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Phan Thị Yến

0235.3861613

0905028191

mamnoncampho@gmail.com

2

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Lan Anh

0235.3861613

0975407303

mamnoncampho@gmail.com

3

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Như Loan

0235.3861613

0905319539

nhuloan2708@gmail.com

4

Bí thư Chi bộ

Phan Thị Yến

0235.3861613

0905028191

mamnoncampho@gmail.com

5

Chủ tịch Công đoàn

Phan Ngọc Cẩm

0235.3861613

0906348494

camphan24@gmail.com

13. Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

- Địa chỉ của trường: Số 03, đường Trần Hưng Đạo, khối An thọ, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng: 0235 3 861542

- Địa chỉ thư điện tử của trường: truongmnclsonca@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Trần Thị Thanh Phương

02353922144

0773451602

tphuong101@gmail.com

2

Phó hiệu trưởng

Hồ Thị Ái Nhân

0235 3 861542

0935.638119

hoainhan5959@gmail.com

3

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thường

0235 3 861542

0981.392.995

thuongnt1971@yahoo.com.vn

4

Bí thư Chi bộ

Ngô Thị Thanh Thúy

0235 3 861542

0906.461.421

ngothanhthuy103@gmail.com

5

Chủ tịch Công đoàn

Hà Thị Như Ý

0235 3 861542

0905.883.763

hanhuy2004@gmail.com

14. Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON CHÚ VOI CON (Loại hình: Tư thục)

- Địa chỉ của trường: Số 297, đường Cửa Đại, khối Sơn Phô 2, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An

- Số điện thoại văn phòng: 0905.089.212

Địa chỉ thư điện tử của trường: mnttchuvoicon@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Dương Minh Thùy

 

0905.089.212

mnttchuvoicon@gmail.com

15. Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI (Loại hình: Tư thục)

- Địa chỉ của trường: Số 390-392, đường Nguyễn Tất Thành,thôn Bầu Ốc Thượng, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng: 0235.3950 979

Địa chỉ thư điện tử của trường: hoianmnhoami@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Đinh Lê Phương Thảo

0235.3950 979

0935443768

tuthidan558@gmail.com

16. Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON VƯỜN ƯƠM (Loại hình: Tư thục)

- Địa chỉ của trường: Số 20/3, Đường 18 tháng 8, khối Ngọc Thành, phường Cẩm Phô; thành phố Hội An

- Số điện thoại văn phòng: 0235 3922 240

- Địa chỉ thư điện tử của trường: mamnonvuonuom@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hồng

0235 3922 240

0905816308

nguyenhongpd@gmail.com

2

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hoa

0235 3922 240

0916875311

nguyenthihoack@gmail.com

17. Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON VƯỜN XANH (Loại hình: Tư thục)

- Địa chỉ của trường: Đường Nguyễn Trường Tộ, phường Sơn Phong; thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

- Số điện thoại văn phòng: 0235 3 255109

- Địa chỉ thư điện tử của trường:

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Phan Thị Hồng Liễu

0235 3255109

0905618805

 

18. Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON TUỔI NGỌC (Loại hình: Tư thục)

- Địa chỉ của trường: Phường Tân An; thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

- Số điện thoại văn phòng: 0362.005239

- Địa chỉ thư điện tử của trường:

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Tố Mai

 

0362005239