“Đưa giáo dục kỹ năng sống vào chương trình chính khóa”